Klant worden

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U komt in aanmerking voor een voedselpakket als u voldoet aan het criterium dat u, na aftrek van vaste lasten, moet rondkomen van een leefgeld van € 215,– per maand of lager. Dit is het bedrag voor 1 persoon. Voor elke extra volwassene in een gezin komt er € 85,– bij. Voor elk kind tot en met 17 jaar komt er € 85,– bij. Het inkomen van inwonende kinderen boven en onder 18 jaar moet u ook opgeven.

Vaste lasten

Alle vaste lasten (bijvoorbeeld huur, verzekeringen, ziektekosten, belastingen, energie en water) mag u aftrekken. Alleen min of meer noodzakelijk gemaakte schulden komen voor aftrek in aanmerking. Belastingkortingen (bijvoorbeeld alleenstaande-ouder-korting) en kinderbijslag tellen niet mee.

Om vast te stellen wie in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket, hanteert de Voedselbank een aantal criteria die vastgesteld zijn door de Stichting Voedselbank Nederland. Uitgangspunt is het bedrag dat overblijft als leefgeld. Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat overblijft na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water en licht, verzekeringen en eventuele schuldsanering.

Bedragen per 1 januari 2018

U komt in aanmerking voor een voedselpakket indien er aan leefgeld totaal per maand minder verblijft dan het bedrag uit de volgende tabel:

Kinderen Alleenstaande Echtpaar*
0 € 215,– € 300,–
1 € 300,– € 385–
2 € 385,– € 470,–
3 € 470,– € 555,–
4 € 555,– € 640,–
5 € 640,– € 725,–

* Naast echtparen gelden deze toetsingscriteria ook voor 2 volwassenen die samenleven of de voordeur delen.
Uitgangspunt is dat per huishouden slechts één pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Wanneer uw huishouden bestaat uit tenminste drie personen komt u in aanmerking voor een tweede pakket.

Elke 3 maanden / halfjaar wordt opnieuw bekeken of u nog voldoet aan de voorwaarden en of u al in staat bent zonder hulp van de Voedselbank verder te gaan. U kunt ten hoogste 3 jaar deelnemen aan de Voedselbank.

Klik voor een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden op Toekenningscriteria per 1-1-2018.