Lees voor
Lees Voor

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017

Algemeen

Sinds we in 2005 begonnen met het uitdelen van voedselpakketten, groeiden we jaarlijks. Na deze periode van groei hebben ook wij gemerkt dat we in 2017 terug gingen in het totaal aantal klanten. In Zutphen en Lochem liep het aantal terug, in Brummen en Eerbeek steeg het aantal. De daling is deels verheugend: mensen zijn weer aan het werk na de crisis; deels verontrustend: is de drempel nog steeds te hoog? Statistisch onderzoek van het Nibud (Nederlands Instituut voor Budget-onderzoek) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) wijst uit dat nog maar een klein percentage van de mensen die het nodig hebben ook daadwerkelijk een pakket komt halen. Met medewerking van gemeenten en zorgteams proberen we meer mensen te bereiken. We hebben een promotiefilm gemaakt met het oog op voorlichting over onze voedselbank. Dit is tegelijk ook een manier om ons werk nog meer bekendheid te geven en zo misschien ook meer klanten en nieuwe vrijwilligers te bereiken.

Medewerkers

Alle werkzaamheden, zoals uitgifte, ophalen en verzamelen van voedsel, intake van nieuwe deelnemers, website onderhouden en het besturen, worden verricht door een groep van ruim 70 zeer gemotiveerde vrijwilligers. 1x per jaar hebben we een vrijwilligersmiddag waarop men ook zijn/haar collega’s uit andere teams kan ontmoeten. Het zijn hechte teams; het overlijden van drie van onze collega-vrijwilligers in 2017 heeft dan ook een diepe indruk gemaakt bij de teams.

Huisvesting

Sinds december 2006 maken wij al gebruik van het pand aan de Groenmarkt nr. 14a te Zutphen, waar de opslag en uitdeling en verzending naar andere uitgiftepunten plaatsvindt. Wij zijn heel erg blij met deze ruimte en de sponsor die dit mogelijk maakt. Eind november 2017 heeft de eigenaar het pand verkocht. Dankzij de welwillendheid van zowel de oude eigenaar van het pand als ook van de nieuwe eigenaar mogen wij het pand nog gebruiken tot maart 2018. Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor.

Wij hebben de toezegging van de gemeente dat zij de huur voor ons nieuw te betrekken pand aan de Hermesweg 17-a te Zutphen voor haar rekening zal nemen. Wij zijn daar heel erg blij mee, zo kunnen wij ons richten op onze kerntaak: voedsel verzamelen en uitdelen. Daarnaast kunnen we andere sociale en charitatieve instellingen in Zutphen beurtelings tijdelijke ruimte bieden voor voorlichting aan onze klanten.

Uitrusting

Dankzij sponsoren hebben we dit jaar een nieuwe, gekoelde bus kunnen aanschaffen. Zeker nu we in 2017 vaker bij de supermarkten gekoelde/bevroren producten op mogen komen halen, is dit een uitkomst.

Landelijke vereniging

We zijn aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, een zeer actieve vereniging die zich o.a. bezig houdt met het benaderen van grote producenten. Via een 8-tal distributiecentra worden zo alle aangesloten voedselbanken bevoorraad.

Gemeente Zutphen

We hebben sinds 2010 een intentieovereenkomst met de gemeente Zutphen. In 2017 zijn we gestart met gesprekken om een aangepast convenant op te stellen. Op 9 april 2018 hebben we dit convenant samen met de wethouder van Sociale Zaken ondertekend. Het betreft een nauwere samenwerking met de gemeente inclusief de toezegging gedurende 5 jaar – behoudens verlenging – onze huur te zullen betalen.

Voedselveiligheid

We hebben het voedselveiligheidscertificaat in 2015 gekregen. De voeding die onze voedselbank wekelijks ontvangt en uitgeeft, is voeding die aan de grens van de houdbaarheidsdatum ligt. Zorg en oplettendheid van onze medewerkers blijven van groot belang. Lijsten met daarop de in te vullen temperatuur en/of schoonmaakstaten zijn niet meer weg te denken uit de voedselbank.

Bij de controle aan het einde van 2017 kregen we maar liefst een 9,4, waarvoor hulde aan alle medewerkers!

Uitgiftepunten

Zutphen
Op 1 januari 2017 deelden we pakketten uit aan 99 huishoudens, op 31 december 2017 was dit aantal gedaald naar 91 huishoudens.

Lochem
De pakketten worden elke vrijdag met onze koelbus uit Zutphen naar Lochem gebracht. Op 1 januari 2017 deelden we in Lochem pakketten uit aan 18 huishoudens; op 31 december 2017 waren dat nog 8 huishoudens.
In februari 2017 hebben raadsleden en ambtenaren ‘in andermans schoenen gestaan’: een week lang leven van het bedrag dat klanten van de voedselbank te besteden hebben, maar vooral in die week het contact met mensen die altijd zo moeten leven. Dat heeft verhelderend gewerkt. Het was kennis maken met de voedselbank en ervaren wat het is om te maken te hebben met vaak niet passende ambtelijke regelgeving.

Brummen/Eerbeek
In Brummen en in Eerbeek hebben wij voor onze uitgifte onderdak gevonden bij Welzijn Brummen. In Brummen aan het Van Limburg Stirumplein en in Eerbeek in het Tjark Rikxcentrum.
Op 1 januari 2017 namen in Brummen 12 huishoudens deel; op 31 december 2017 waren dat 17 huishoudens.
Op 1 januari 2017 waren er in Eerbeek 14 deelnemende huishoudens; op 31 december 2017 waren dat er 17.

Voedselaanbod

Voedselbank Zutphen beschikt van oudsher over twee aanvoerstromen van voedingsmiddelen:

 • Wekelijkse aanvoer vanuit het Regionale Distributiecentrum van de Voedselbank in Deventer.
 • Wekelijkse aanvoer vanuit bedrijven, volkstuinen en particulieren in Zutphen en omstreken.

Sinds begin van dit jaar halen we een aantal keren per week gekoelde en of ingevroren producten op bij supermarkten. Dat betekent dat we in tegenstelling tot eerdere jaren, nu ook regelmatig vlees uit kunnen delen aan onze klanten.
De omvang, samenstelling en kwaliteit van de voedselpakketten wisselt per week en is afhankelijk van het aanbod door bedrijven en particulieren en van het seizoen. Er zijn vele hartverwarmende initiatieven om de voedselbank te steunen met geld en goederen. Een greep uit de steun:

 • Bakkerijen uit Zutphen en omgeving leveren week aan week een keur aan broden en broodjes.
 • De bakker in Lochem levert wekelijks het brood voor ons uitgiftepunt in Lochem.
 • De bakkers in Brummen en Eerbeek bakken speciaal voor ons en bezorgen dit op het uitgiftepunt.
 • Volkstuinders telen in de zomer extra groenten voor de voedselbank.
 • Mountainbiketocht van een jubilerend boekhoudkantoor, waarbij deelnemers geld inlegden voor de voedselbank.
 • Een schoonmaakbedrijf maakt onze vloer schoon.
 • Een groot aantal stichtingen en fondsen helpt ons om de Voedselbank in stand te houden.
 • Een aantal particulieren steunt ons maandelijks of jaarlijks met een bijdrage.
 • Particulieren, maar ook bedrijven, schenken ons hun kerstpakketten.
 • Een aantal bedrijven schenkt een deel van hun bedrijfswinst in de vorm van levensmiddelen.
 • Serviceclubs houden inzamelingen voor ons.
 • Kerken houden collectes.
 • Winkeliers stellen overblijvende voorraden beschikbaar.
 • In het voorjaar krijgen we van een kweker asperges.
 • Een serviceclub zamelde DE-waardepunten in waarvoor we koffie krijgen.
 • Klanten spaarden bij hun supermarkt voor een boodschappenpakket voor onze klanten.
 • Scholen houden acties en zamelen voedsel in.
 • Bij supermarkten wordt gelegenheid geboden om statiegeldbonnen in te leveren.
 • Gedurende het hele jaar mogen we bij bedrijven aardappelen komen ophalen.
 • Garages sponsoren onze bussen.

Klantenbestand

De vraag naar voedselpakketten is sinds het begin van 2006 (toen het werk van de Voedselbank Zutphen bekendheid kreeg) snel gestegen. Per 1 januari 2018 zijn de (landelijke) toelatingscriteria behoorlijk verruimd. Wat dit gaat opleveren aan klanten kunnen we nu nog niet overzien. De hulp vanuit de Voedselbank Zutphen is slechts als noodhulp voor een beperkte tijd beschikbaar (max. 3 jaar, met een tussentijdse toetsing voor verlenging).

Er is een duidelijke doorstroming in het bestand. De meest klanten stromen binnen een jaar ook weer uit, maar een veel te groot aantal maakt noodgedwongen langer, tot zelfs drie jaar gebruik van de voedselbank. Te vaak komt het voor dat wij klanten moeten melden dat ze geen pakket meer krijgen, omdat ze de maximumtijd hebben deelgenomen. Voor deze mensen is nog geen goede oplossing gevonden. Ook in 2017 hebben we mensen moeten afwijzen, omdat hun inkomen net boven de voedselbanknorm ligt, terwijl we weten dat ook de situatie van deze aanvragers meestal verre van rooskleurig is. Hopelijk bereiken we meer mensen nu we de nieuwe normen kunnen hanteren.

Intake

In de uitgiftepunten verzorgt het Maatschappelijk werk de eerste gesprekken, in Zutphen gebeurt dat afwisselend door een medewerker van de gemeente Zutphen (Het Plein) en een medewerker van het GGNet (Organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg). Deze gesprekken worden, zo nodig of indien gewenst, herhaald. De nadruk wordt steeds gelegd op het door de klanten zelf te nemen initiatief om tot een oplossing van de problemen te komen, zodat zij niet langer een beroep hoeven te doen op de Voedselbank. Zo nodig worden zij doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. De bekostiging van de medewerker van GGNet wordt vanaf 2016 door de gemeente Zutphen vergoed.

Financiële situatie

Een zeer groot deel (96-98%) van onze inkomsten wordt gebruikt voor de voedseluitgifte. Ook in financiële zin is de voedselbank volledig afhankelijk van de inkomsten uit giften van particulieren, bedrijven en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties. Hierbij valt te denken aan kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen enz.

Sinds 2016 houden we rekening met afschrijvingslasten. Mede daardoor is er voor 2017 een tekort op de exploitatie van € 4.800. Ondanks het vaak ruime voedselaanbod is er soms een tekort aan lang houdbare droogwaren en kaas.
Deze worden betaald uit financiële middelen die speciaal hiervoor worden gedoneerd.

Hoewel wij het pand aan de Groenmarkt van een genereuze sponsor gratis ter beschikking kregen gesteld, ging in 2017 toch een behoorlijk deel van de geldmiddelen op aan huisvestingskosten. Hierbij valt te denken aan energiekosten, speciale maatregelen voor voedselveiligheid, gemeentelijke lasten en kantoorkosten. De verhuizing naar een moderner geoutilleerd pand begin 2018 zal naar verwachting in de kosten niet veel wijzigen, aangezien we daar een groter vloeroppervlak ter beschikking hebben.

Daarnaast maken de kosten voor transport (leasekosten en brandstof, nodig voor het ophalen van voedsel) een behoorlijk deel uit van de totale begroting.

Het jaar 2018 wordt in financiële zin een bijzonder jaar vanwege de verhuizing. Naast de normale exploitatiebegroting is er een “verhuisbegroting” opgesteld. Deze laat een bedrag tussen de € 70.000 en € 90.000 zien.
De verwachting is dat er een bedrag van ca. € 30.000 uit onze eigen financiële buffer nodig zal zijn. De overige ca. € 50.000 hopen wij uit eenmalige extra fondsen en bijdragen van kerken en bedrijven op te kunnen vangen. Voor de normale exploitatie begroting wordt een klein tekort verwacht van ca. € 2.000 maar dit is vanwege de nieuwe huisvesting wel meer onzeker dan andere jaren.

Bent u geïnteresseerd in alle financiële resultaten van de Voedselbank Zutphen in het afgelopen jaar? Klik dan op deze link: Jaarrekening 2017 Voedselbank en dan kunt u het hele accountantsrapport lezen in .pdf-formaat.

Wij hopen en vertrouwen erop dat ook in 2018 door een grote stroom giften het werk van de voedselbank Zutphen weer mogelijk wordt gemaakt.

Zutphen, april 2018

Het volledige Jaarrekening 2017 is hier te downloaden.