Lees voor
Lees Voor

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Jaarverslag 2023

Algemeen

De Voedselbank Zutphen is in 2005 gestart. Na een enorme piek in 2022 als gevolg van Covid en de energiecrisis is deze vraag in 2023, gaandeweg, weer naar het niveau van 2021 gedaald.

Ook dit jaar hebben we weer gewerkt aan een veilige voedselverstrekking aan zoveel mogelijk klanten en natuurlijk ook aan het tegengaan van voedselverspilling. Onze dank en waardering is voor al onze bijna 100 vrijwilligers. Hun bijdrage kan niet overschat worden.

Klantenbestand

Zoals in eerdere jaarverslagen geschetst is de vraag naar voedselpakketten sinds 2016 gestaag gestegen en vervolgens gestabiliseerd. In 2022 was er sprake van een tijdeiijke stijging van het aantal klanten in verband met de gestegen kosten voor energie. In 2023 nam het aantal klanten weer af tot het niveau van voor de energiecrisis.

Over 2023 was ten opzichte van het vorige boekjaar een dalende vraag waarneembaar. De oorzaak daarvan kan worden gezocht in het stabiliseren van de energieprijzen en de genomen overheidsmaatregelen om de gevolgen van de inflatie te dempen.

Onderstaand overzicht geeft een meer gedetailleerd beeld over de 4 kwartalen van 2023:

1e kwartaal: 2e kwartaal: 3e kwartaal: 4e kwartaal:

Aantal huishoudens
aan het begin van het kwartaal:

267
231
182
148

Aantal nieuwe verstrekkingen:

36
18
32
31

Aantal beëindigde verstrekkingen:

80
92
112
62

Aantal huishoudens
aan het einde van het kwartaal:

231
182
148
152

Aantal personen:

546
446
393
412

Aantal kinderen (jonger dan 18 jaar):

207
168
161
174

Aantal 1-oudergezinnen
aan het einde van het kwartaal:

50
34
29
35

De hulp vanuit de Voedselbank Zutphen is in beginsel als noodhulp voor een beperkte tijd beschikbaar.
Theoretisch geldt een maximum van 3 jaar, met tussentijdse toetsing voor verlenging. Hier wordt van afgeweken wanneer blijkt dat er langer hulp nodig is.

Uitgiftepunten

Op de uitgiftepunten Brummen, Eerbeek en Lochem verzorgen de wijkteams de eerste gesprekken. In Zutphen gebeurt dit door een vrijwilliger van de locatie Zutphen. Deze gesprekken worden zo nodig -of indien gewenst- herhaald voor verlenging van de pakketverstrekking.

De nadruk wordt steeds gelegd op het door de klanten zelf te nemen initiatief om tot een oplossing van de problemen te komen, zodat zij niet langer een beroep hoeven te doen op de Voedselbank. Zo nodig worden zij doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. 

Hieronder een overzicht per uitgiftelocatie van het aantal pakketten dat in 2023 vanuit de Voedselbank Zutphen is verspreid.

Aantal paketten op 01-01-2023: Aantal paketten op 13-12-2023:

Brummen

17
13

Eerbeek

18
8

Lochem

34
20

Zutphen

208
112

Totaal

277

153

Met een pakket werden 2,7 personen ondersteund. De pakketten worden op locatie Zutphen samengesteld en elke vrijdag met onze koelbussen uit Zutphen naar Brummen, Eerbeek en Lochem gebracht.

Financiële situatie

De Voedselbank is volledig afhankelijk van de inkomsten uit giften van particulieren, bedrijven en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties. Hierbij valt te denken aan kerken, charitatieve instellingen, bedrijven en particulieren.

Een zeer groot deel van onze inkomsten wordt gebruikt om de voedseluitgifte mogelijk te maken en om extra voedsel aan te kopen. Ondanks het vaak ruime voedselaanbod is er met name in de winter een tekort aan fruit en groente. Ook lang houdbare droogwaren, kaas en eieren zijn er op sommige momenten van het jaar niet voldoende. Deze aankopen worden betaald uit financiële middelen die veelal speciaal hiervoor worden gedoneerd.

Veel particulieren, bedrijven en stichtingen hebben de voedselbank ook in 2023 ruimhartig voorzien van financiële middelen. Van de ontvangen donaties zijn enkele grotere investeringen gedaan, waarvan de aankoop van een nieuwe transportbus – na 18 jaar trouwe dienst van de vorige transportbus – niet onbenoemd кaп blijven.

Een groot deel van de geldmiddelen wordt dus besteed aan bijkoop van gezond voedsel, maar ook aan het betalen van de huur- en energiekosten, transportkosten, gemeentelijke lasten, verzekeringen en overige locatiekosten. De kosten zijn meer gedetailleerd te vinden in het jaarlijkse aansluitende financiële jaarverslag.

Wij hopen en vertrouwen erop, dat ook in 2024 het werk van de Voedselbank Zutphen weer mogelijk is door de vele donaties en hartverwarmende acties.

Bestuur Voedselbank Zutphen,
Zutphen, maart 2024

De volledige Jaarrekening 2023 is hier te downloaden.